Геологи

Геологи

Геологийн хэлтэс нь өндөр бүтээмжтэй олборлолт явуулахын тулд хянах болон нөөцийг дахин тодруулах зэрэг ажлуудыг хийж гүйцэтгэдэг. Урвуу эргэлтэд (RC) цоонгийн дээжийг авч уурхайн лабораторын шинжилгээнд хамруулдаг.   

Ашиглалтын лицензийн хүрээн дэх геологийн тогтоцыг судлан хүдрийн нөөцийг нэмэгдүүлж уурхайн ажиллах жилийг уртасгах зорилготой нэмэлт хайгуулын ажлууд төлөвлөгдсөн.